AKTUALNOŚCI

Data: 27.04.2017r.

Dofinansowanie WFOŚiGW Katowice


 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU SMOG STOP.

Program SMOG STOP Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).Data: 21.04.2017r.

Rząd zapowiada program termomodernizacji domów jednorodzinnych


Wczoraj podczas konferencji zorganizowanej przez Global Compact Poland i Najwyższą Izbę Kontroli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa potwierdziło prace nad krajowym programem wsparcia termomodernizacji budownictwa jednorodzinnego.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński przypomniał, że od 1999 r. na poprawę efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację i remonty wydano ponad 1,7 mld zł, co pozwoliło uruchomić inwestycje warte ponad 20 mld zł. W tym roku na projekty termomodernizacyjne resort przeznaczył 220 mln zł.

Wiceminister zwrócił jednak uwagę, że w ponad 90 proc. dofinansowanie dotyczyło termomodernizacji budynków wielorodzinnych, a  jak zaznaczył  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa chciałoby, żeby programy termomodernizacyjne były bardziej dostępne także dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Obecny podczas debaty zorganizowanej przez Global Compact Poland i NIK wiceminister energii Andrzej Piotrowski powtórzył wcześniejsze deklaracje Ministerstwa Energii w zakresie przygotowywania rozwiązań dotyczących ulg dla elektrycznego ogrzewania, co miałoby służyć walce z niską emisją.

Wcześniej, w lutym br., przygotowanie rządowego programu termomodernizacji domów jednorodzinnych zasygnalizowała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak mówiła, ten program miałby objąć ?ponad 60 proc. dziurawych  jak szwajcarski ser  polskich domów. 

Program termomodernizacji ma być elementem rządowego planu walki ze smogiem, na razie nie są jednak znane jego szczegóły.

Poprzedni rząd chciał wspierać termomodernizację domów jednorodzinnych poprzez program Ryś, który zakładał przyznawanie dopłaty do kredytów na termomodernizację w wysokości 20 proc. lub 40 proc. w przypadku zastosowania OZE. Zakładano, że budżet programu Ryś wyniesie 300 mln zł. 

Bezpośrednimi beneficjentami programu Ryś miały być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe ? w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe ? posiadające prawo własności do jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wdrożenie tego programu zostało jednak wstrzymane przez nowe władze NFOŚiGW.

Nowy zarząd NFOŚiGW wdraża natomiast program Region, który ma objąć m.in. przedsięwzięcia, który miałby być finansowane z programu Ryś. Program zakłada dofinansowanie zwrotne. NFOŚIGW chce, aby oprocentowanie pożyczek udzielanych beneficjentom końcowym było zmienne, powiększone o nie więcej niż 50 punktów bazowych w stosunku do oprocentowania pożyczki udzielonej wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub stałe, określone przez WFOŚ, przy czym wysokość oprocentowania nie może mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze. Obecnie NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, z którymi chce wdrażać program Region.

źródło: gramwzielone.pl


Data: 20.04.2017r.

Prosument Zachodniopomorski. Wkrótce nabór wniosków o dofinansowanie


WFOŚiGW w Szczecinie uruchamia nowy program o nazwie Prosument Zachodniopomorski, z którego dofinansowanie będą mogły pozyskać osoby inwestujące w domowe instalacje odnawialnych źródeł energii.

Szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program Prosument Zachodniopomorski w miejsce wygaszonego programu Prosument, który wcześniej był realizowany dzięki środkom pozyskanym od NFOŚiGW w Warszawie.

WFOŚiGW w Szczecinie zapewnia, że zasady programu Prosument Zachodniopomorski nie odbiegają od zapisów programu priorytetowego Prosument realizowanego we współpracy z NFOŚiGW.

Nabór wniosków w nowym programie będzie realizowany od 24 kwietnia do 15 maja br. 

Szczeciński fundusz zaznacza, że w ramach programu Prosument Zachodniopomorski mogą zostać sfinansowane zadania, dla których wnioski o dofinansowanie złożone zostały wcześniej w ramach naboru w programie Prosument i zebrano je w naborze trwającym od stycznia do końca marca br.

W takim przypadku nie będzie konieczności ponownego składania wniosku, ale warunkiem do zakwalifikowania do dofinansowania jest spełnienie wytycznych nowego programu.

źródło: gramwzielone.pl


Data: 06.04.2017r.

Jak Tauron rozliczy prosumentów w taryfie G12?


Tauron Sprzedaż zastosuje wobec swoich klientów mających taryfę G12 i będących prosumentami, którzy w strefie dziennej wygenerowali nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci nad energią pobraną, rozliczenie proporcjonalne, uwzględniając również strefę nocną. Inni sprzedawcy energii wdrażają alternatywne sposoby rozliczeń ze swoimi klientami, którzy są jednocześnie prosumentami i korzystają z taryfy dwustrefowej.

Czy wobec prosumentów ?dwustrefowych? korzystających z taryfy G12 spółka Tauron Sprzedaż uwzględni opust do pomniejszenia kosztów zmiennych rachunku za energię wygenerowany wyłącznie w tej samej strefie czasowej ? w przypadku klientów posiadających mikroinstalacje fotowoltaiczne ? wyłącznie w strefie dziennej" Czy będzie tu stosowane inne rozwiązanie, np. poprzez rozłożenie powstałego opustu wypracowanego w dzień na zużycie wygenerowane w porze dziennej jak i nocnej.

Jak wynika z informacji dotychczas zebranych przez Gramwzielone.pl od czołowych sprzedawców energii, po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, która z dniem 1 lipca 2016 r., wprowadziła rozliczenia prosumentów w ramach tzw. opustów, nie przyjęli oni jednakowego mechanizmu rozliczeń w przypadku prosumentów korzystających z taryfy G12.

Klienci spółki Energa będący prosumentami i korzystający z taryfy dwustrefowej mogą liczyć na rozwiązanie oznaczające przeniesienie na taryfę nocną nadwyżki opustu wypracowanego na energii wprowadzonej do sieci w czasie obowiązywania taryfy dziennej.

W ten sposób opust pozostający po rozliczeniu w strefie dziennej w pierwszej kolejności pomniejszy ten sam rachunek za energię pobraną do sieci w strefie nocnej.

Natomiast klienci spółki innogy Polska, którzy są prosumentami i którzy za dany okres rozliczeniowy nadal mają nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci, po zbilansowaniu z energią pobraną w części dziennej taryfy G12, mogą liczyć na przeniesienie pozostałej nadwyżki nie na strefę nocną na tym samym rachunku, ale na tą samą strefę (dzienną) w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jak prosumentów dwustrefowych, którzy po zbilansowaniu stref dziennych w taryfie G12 nadal mają nadwyżkę opustu, rozliczy Tauron Sprzedaż

Elżbieta Bukowiec, rzecznik prasowy tej spółki, informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że w takiej sytuacji najpierw wyznaczany jest całościowy bilans energii w danym okresie rozliczeniowym bez podziału na strefy, a następnie uwzględniany jest współczynnik opustu ? 0,8 lub 0,7 ? w zależności od wielkości mocy zainstalowanej w mikroinstalacji.

W przypadku, gdy bilans wskazuje, że ilość energii pobranej jest większa od ilości energii wprowadzonej do sieci ? powiększonej o energię dostępną w ?magazynie? ? ilość energii wynikająca z bilansu dzielona jest na strefy.

Podziału na strefy Tauron Sprzedaż ma dokonywać ?według klucza, który odpowiada proporcjom rzeczywistego zużycia energii przez danego klienta w konkretnych strefach, w danym okresie?.

Dla przykładu, jeżeli klient pobrał w danym okresie rozliczeniowym 40 proc. energii w strefie dziennej i 60 proc. energii w strefie nocnej, to do rozliczeń przyjmuje się identyczne proporcje, czyli na strefę dzienną przypada 40 proc., a na strefę nocną 60 proc.

? W przypadku gdy bilans wskazuje, że ilość energii pobranej z sieci jest mniejsza od ilości energii wprowadzonej, na fakturze w pozycji ?ilość energii do uregulowania? przez prosumenta wpisane jest 0, a różnica wynikająca z bilansu ? z uwzględnieniem współczynnika ? przekazywana jest do ?magazynu? w celu wykorzystania w kolejnych rozliczeniach przez 365 dni ? informuje Elżbieta Bukowiec.

Tauron Sprzedaż zapewnia jednocześnie, że wszyscy kontrahenci, którzy posiadają status prosumenta zgodnie z ustawą OZE, otrzymali aneks do umowy kompleksowej umożliwiający rozliczenie wprowadzonej energii od 1 lipca 2016 r. na zasadach określonych w ustawie OZE, a wszyscy klienci, którzy ten aneks podpisali i dopełnili wszelkich formalności związanych z uzyskaniem tego statusu, rozliczeni zostali po raz pierwszy na dzień 31 grudnia 2016 r. za drugie półrocze ubiegłego roku na zasadach zgodnych z artykułem 4  ustawy OZE.

W odpowiedzi na pytanie o stosowanie tzw. bilansowania międzyfazowego w rozliczeniach z prosumentami Tauron Sprzedaż zapewnia, że ?rozlicza klientów na podstawie danych otrzymywanych od operatora systemu dystrybucyjnego ? Tauron Dystrybucja, co oznacza, że realizuje wszelkie obowiązki nałożone na spółkę, w tym wskazane w art. 4 ust.3 ustawy OZE?.

Wcześniej, w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, spółka Tauron Dystrybucja, która odpowiada za montaż liczników u prosumentów, zapewniła, że liczniki zamontowane u jej klientów będących prosumentami umożliwiają stosowanie rozliczeń z uwzględnieniem bilansowania międzyfazowego.

W ostatnim kwartale 2016 r. w sieci zarządzanej przez spółkę Tauron Dystrybucja pojawiło się ponad 800 nowych prosumentów.

Na koniec 2016 roku w sieci tego operatora sieci dystrybucyjnej funkcjonowało około 4,94 tys. mikroinstalacji o łącznej zainstalowanej mocy około 30 MW, czyli niemal 1/3 całkowitego potencjału mikroinstalacji przyłączonych do sieci największych OSD. Jak zapewnia Tauron, 3,64 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 24,2 MW przyłączono do jego sieci wyłącznie w 2016 r.

Ponad 98 proc. mikroinstalacji, które dotąd do swoich sieci przyłączyła spółka Tauron Dystrybucja, to instalacje fotowoltaiczne. 

źródło: gramwzielone.pl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16