AKTUALNOŚCI

Data: 09.04.2019r.

Targi Rybnik - Dziękujemy za odwiedzenie naszego stanowiska


Serdecznie wszystkim dziękujemy za odwiedzenie naszego stanowiska na targach Dom OZE w Rybniku.
 
 

Data: 19.03.2019r.

Zapraszamy do Rybnika na "Dom OZE Wystawa budownictwa pasywnego i energii odnawialnej"


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą na targi budownictwa pasywnego i energii odnawialnej do Rybnika, ul. Świerklańska 42 na których będziemy obecni. Targi odbędą się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r.

Data: 17.01.2019r.

Nowe zasady dofinansowania w programie "Czyste Powietrze"


Minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z prezesem NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali dzisiaj o wznowieniu naborów w ramach programu "Czyste Powietrze". Zmianie uległy niektóre warunki przyznawania dofinansowania w ramach tego programu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że wojewódzkie fundusze w poniedziałek 21 stycznia 2019 r. wznowią nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych.

Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna. Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków  powiedział dzisiaj minister Henryk Kowalczyk.

Resort środowiska podaje, że do końca 2018 r. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej łącznie w całym kraju przyjęły ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Do tej pory podpisano ponad 100 umów, przyznając dofinansowanie na ponad 1 mln zł.

Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków   poinformował dzisiaj prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Zmiana zasad dofinansowania

Program "Czyste Powietrze" będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła, i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Po wprowadzonych zmianach w zasadach programu obecnie beneficjentami mogą być właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Jak informuje NFOŚiGW, mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Program "Czyste Powietrze" i ulga termomodernizacyjna wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są dwoma instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Jak zaznacza Fundusz, przy opracowywaniu zasad programu głównym założeniem było to, żeby największe dofinansowanie otrzymali najubożsi. Dlatego wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Ponadto wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII w poniższej tabeli, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.
 


źródło:
gramwzielone.pl

Data: 03.09.2018r.

Program Czyste powietrze


W najbliższy piątek, 7 września, premier Mateusz Morawiecki ma oficjalnie zainaugurować realizację programu ?Czyste Powietrze?. Natomiast już jutro Ministerstwo Środowiska ma rozpocząć kampanię edykacyjną na temat możliwości walki z niską emisją, która będzie prowadzona we wszystkich gminach w Polsce.

Trzema filarami rządowego programu poprawy jakości powietrza mają być wymagania dla kotłów na paliwa stałe, normy jakościowe dla paliw stałych oraz wsparcie finansowe kierowane do właścicieli domów jednorodzinnych.

Wstępem do realizacji programu ?Czyste powietrze? było podpisanie w czerwcu br. porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także Bankiem Ochrony Środowiska. Te podmioty mają wspólnie wdrażać mechanizmy zakładające dofinansowanie inwestycji w poprawę stanu powietrza.

Preferencje finansowe w ramach rządowego programu "Czyste powietrze? mają objąć również instalację odnawialnych źródeł energii.

Na realizację programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych rząd chce wydać aż 103 mld zł, a łączny koszt inwestycji ma wynieść 132,8 mld zł ? to założona suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów.

Finasowanie w formie dotacji ma wynieść w sumie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji ma się wahać od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych ? w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.  

Właściciele domów, których dochody są najniższe, mieliby otrzymać do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Dofinansowanie dla bardziej zamożnych właścicieli domów ma być oferowane w ramach ulgi termomodernizacyjnej w wysokości do 53 tys. zł. Projekt odpowiednich zmian w przepisach podatkowych przedstawiło już Ministerstwo Finansów. Więcej o założeniach tego mechanizmu w artykule: 

Ponadto z inicjatywy Ministerstwa Środowiska wdrożone zostaną przedsięwzięcia edukacyjno-informacyjne, mające podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie problematyki ochrony i jakości powietrza oraz warsztaty szkoleniowe z pisania wniosków.

Jutro ma wystartować ogólnopolska, ujednolicona kampania edukacyjna prowadzona we wszystkich 2453 gminach w Polsce.

Jak informuje NFOŚiGW, wsparciem w zarządzaniu programem będzie standaryzowany system IT dla wszystkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej interaktywny portal beneficjenta.

Efekty ekologiczne i energetyczne oraz postęp w realizacji programu mają być mierzone i oceniane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Syntezę działań ma przedstawić Główny Inspektor Ochrony Środowiska poprzez pomiary Państwowego Monitoringu Środowiska oraz ocenę jakości powietrza w strefach.

W obszarze poprawy jakości powietrza rząd wdraża też pilotażowy program ?Stop Smog?, który jest realizowany w 33 miastach wskazanych w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ten program jest prowadzony przez samorządy lokalne, a źródłem wsparcia mają być środki zapisane w ustawie o termomodernizacji i remontach.

Walkę z niską emisją mają wspierać też działania dotyczące czystego transportu. W tym zakresie NFOŚiGW jest operatorem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego wdrożenie jest efektem podpisanej w połowie lipca br. przez prezydenta nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ta ustawa przewiduje wprowadzenie nowej opłaty doliczanej do ceny paliwa, mającej finansować inwestycje w ekologiczny transport. .

żródło: gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16