AKTUALNOŚCI

Data: 03.04.2015r.

EKoKredyt Prosument: BOŚ opublikował dokumenty do wniosku o dofinansowanie


BOŚ Bank opublikował na swojej stronie internetowej komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację i preferencyjny kredyt z programu Prosument, który w wersji realizowanej przez BOŚ przyjął nazwę EKoKredyt Prosument. Preferencyjne finansowanie na zakup i montaż domowych mikroinstalacji OZE w ramach programu EKoKredyt Prosument będzie dostępne w BOŚ Banku od 24 kwietnia br.

Warunki dofinansowania z programu EKoKredyt Prosument

BOŚ informuje, że preferencyjne dofinansowanie z programu EKoKredyt Prosument może zostać udostępnione osobom fizycznym posiadającym prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie (posiadającym prawo własności, w tym współwłasność, lub użytkowanie wieczyste), a także wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zarządzającym budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Warunkiem uzyskania dotacji i preferencyjnego kredytu z programu EKoKredyt Prosument w BOŚ Banku ?  zgodnie z ogólnymi zasadami programu realizowanego przez NFOŚiGW ? będzie montaż wyłącznie źródła energii elektrycznej (małe elektrownie wiatrowe, mikrokogenercja lub fotowoltaika - o mocy do 40 kWe) lub montaż źródła energii elektrycznej połączonego ze źródłem energii cieplnej (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne - o mocy do 300 kWt) Zasady programu nie przewidują instalacji wyłącznie źródła energii cieplnej.

BOŚ potwierdza, że dofinansowanie będzie dostępne w formie dotacji, której wysokość wyniesie w przypadku źródeł energii elektrycznej ? 40% w roku 2015 oraz 30% w roku 2016, a dla źródeł ciepła  - 20% w 2015 r. i 15% w roku 2016.

W przypadku projektów łączących instalację źródła energii elektrycznej i źródło ciepła, udział procentowy dotacji będzie ustalany proporcjonalnie do ich mocy nominalnej.

EKoKredyt Prosument zakłada też przyznanie ? obok dotacji ? kredytu oprocentowanego na 1% i przyznanego maksymalnie na 15 lat. Okres ten może być jednak krótszy, co uzależnia się od okresów gwarancji wystawionej przez producentów urządzeń oraz formy zabezpieczenia kredytu.

BOŚ Bank będzie wymagać od firm wykonujących instalację gwarancji bankowej należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi, której wysokość określono na 10% wartości instalacji montowanych w ramach Prosumenta, ale nie mniej niż 150 tys. zł.

Z kolei w przypadku producentów sprzętu montowanego z udziałem finansowania z Prosumenta będzie wymagana gwarancja bankowa należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości na kwotę 10 % wartości tego sprzętu, ale nie mniej niż 500 tysięcy zł.

W przypadku, gdy gwarancja jakości wykonania producenta wyniesie przynajmniej 5 lat, a rękojmia wykonawcy zostanie ustalona na okres nie krótszy niż 3 lata, wówczas okres kredytowania nie będzie mógł przekroczyć 5 lat.

Okres kredytowania wyniesie od 5 do 10 lat, gdy gwarancja jakości producenta zostanie wystawiona na okres przynajmniej 5 lat, rękojmia wykonawcy - na okres nie krótszy niż 3 lata, a dodatkowo wystąpi gwarancja bankowa producenta - na okres 5 lat, a gwarancja bankowa firmy instalacyjnej na okres 5 lat.

Natomiast kredytowanie na okres od 10 do 15 lat może zostać przyznane przy spełnieniu w/w warunków, a także przy poręczeniu osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji na cały okres kredytowania.

- W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych ? informuje na swojej stronie internetowej BOŚ Bank.

EKoKredyt Prosument krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania z programu EkoKredyt Prosument będzie złożenie wniosku wraz z zaświadczeniami o dochodach lub innymi dokumentami pozwalającego na dokonanie oceny zdolności kredytowej, uzupełnionego projektem instalacji.

Projekt instalacji musi zostać sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej, a także musi zawierać schemat instalacji, opis wraz z podaniem podstawowych parametrów takich jak moc nominalna, sprawność czy zakładany uzysk energii. Do tych dokumentów należy dołączyć kosztorys.

Do wniosku należy dołączyć też potwierdzenie zgodności urządzeń z odpowiednimi normami oraz prawa do dysponowania danym budynkiem, a także kopię odpowiednich pozwoleń na budowę lub oświadczenie, że takie pozwolenie nie jest potrzebne.

Zgodnie z aktualną wersją Prawa budowlanego (art. 29) pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych.

Wnioskodawca ma ponadto przedstawić dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej), a także oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie z innych środków publicznych.

Warunkiem podpisania umowy i uruchomienia finansowania jest zawarcie umowy kredytowej oraz przedłożenie w banku umowy z wykonawcą instalacji zawierającej m.in. prognozowany uzysk energii oraz odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat. Konieczne jest też przedstawienie gwarancji producenta wraz z informacjami na temat instalacji i spełnienia przez nią kryteriów programu, a także wskazanie czasu trwania gwarancji (minimum 5 lat) czy zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad instalacji w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia.

Już po wykonaniu instalacji należy złożyć w banku protokół odbiorczy, umowę umożliwiającą wprowadzenie energii do sieci i ewentualnie koncesję (nie jest wymagana dla domowych mikroinstalacji o mocy do 40 kWe), a także faktury potwierdzające poniesione koszty.

Utrzymanie dotacji z Prosumenta w wersji realizowanej przez BOŚ Bank wymaga od jej beneficjenta m.in. zachowania okresu trwałości instalacji minimum przez 3 lata oraz przekazywania danych o produkcji energii.

Na razie do podziału 20 mln zł

W pierwszej transzy środków otrzymanych z NFOŚiGW na realizację programu EkoKredyt Prosument BOŚ będzie miał do dyspozycji 20 mln zł. Aby uzyskać kolejną transzę w tej samej wysokości z NFOŚiGW, BOŚ będzie musiał wydać 80% z pierwszej transzy środków otrzymanych od Funduszu. 

BOŚ jest jedynym bankiem uczestniczącym w programie Prosument. Oprócz ścieżki bankowej potencjalni beneficjenci programu mogą skorzystać również z Prosumenta realizowanego za pośrednictwem kilku wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które przystąpiły do programu. Trzecią możliwością finansowania w ramach programu NFOŚiGW, którego całkowity budżet wynosi 800 mln zł, mają być kompleksowe wnioski składane przez gminy. Na razie NFOŚIGW wstrzymał jednak przyjmowanie wniosków od gmin, co tłumaczy zmianami legislacyjnymi w zakresie OZE i oczekiwaniem na interpretację dotyczącą dopuszczalności pomocy publicznej i zasad jej udzielania.

BOŚ Bank podkreśla na swojej stronie internetowej oraz we wniosku o udzielenie EkoKredytu Prosument, że zasady taryf gwarantowanych, które przyjęto w ustawie o OZE, nie mają zastosowania do instalacji oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2015 r.

? Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, już dziś mogą zgodnie z Prawem Energetycznym sprzedawać nadwyżki do sieci po cenach równych 80 % średniej ceny rynkowej. Od stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o OZE będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych) ? informuje BOŚ Bank.

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/15609/ekokredyt-prosument-bos-opublikowal-dokumenty-do-wniosku-o-dofinansowanie

Data: 30.03.2015r.

NFOŚiGW podsumował spotkanie ws. programu "Prosument"


Dnia 26.03.2015 w siedzibie NFOŚiGW odbyła się Dyskusja otwarta nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm instalacyjnych z branży OZE, organizacji branżowych, urzędów gmin i miast, NGO, sektora bankowego, firm doradczych. Bank Ochrony Środowiska SA reprezentował kilkuosobowy zespół z Prezesem Mariuszem Klimczakiem na czele - informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Komunikat NFOŚiGW

Zebranych przywitała Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha, która podkreśliła wolę porozumienia i transparentność w działaniach Funduszu.

Wstępem do dyskusji była prezentacja NFOŚiGW, w której  przypomniano założenia programu, kanały dystrybucji środków, dotychczasowe efekty, procedurę wyboru banków, wymagania techniczne gwarantujące jakość instalacji oraz wpływu nowej ustawy o OZE na program. Szczególna uwaga została zwrócona na wymagania dla wykonawców instalacji, które stanowią zamkniętą listę i są wystarczające aby wykonywać montaż urządzeń w ramach programu.

Dyskusję zdominowały dwa tematy:

  1. Rozszerzenia przez BOŚ katalogu wymagań wobec producentów urządzeń i wykonawców instalacji, w zakresie przedstawiania gwarancji bankowych.
  2. Kwestia relacji BOŚ z wybranymi firmami współpracującymi.

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Mariusza Klimczaka, przedstawienie gwarancji bankowej nie będzie warunkiem wykonywania instalacji w ramach programu, jednak może wpływać na ocenę ryzyka kredytowego i zastosowane zabezpieczenia wobec kredytobiorcy.

Przedstawiciele BOŚ SA zapewnili, że w relacjach ze wszystkimi współpracującymi podmiotami kierują się zasadą transparentności. Prezes Mariusz Klimczak podkreślił, że żaden z podmiotów spośród instalatorów i producentów nie jest partnerem BOŚ S.A. w ramach realizacji Programu Prosument i nie będzie miał żadnych preferencji w uczestniczeniu w Programie.

Przedstawiciele Banku poinformowali także, że żadne dokumenty wymagane do udzielenia kredytu nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone i wszelkie dotychczas pojawiające się wersje miały charakter roboczy. Pełny zakres dokumentów zostanie opublikowany na stronie Banku 27 lub 30 marca br.

BOŚ zadeklarował pełną transparentność procesu składania i oceny wniosków w ramach realizacji Programu Prosument. Wskazano, że każdy złożony wniosek w Banku będzie zarejestrowany w obecności klienta z dokładną datą złożenia i otrzyma swój kolejny numer nadawany przez system komputerowy. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu. Podstawą zarejestrowania będzie jednak kompletność wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

NFOŚiGW podkreślił, że obecnie uruchamiana za pośrednictwem BOŚ transza 20 mln zł. jest jedynie częścią z planowanego na ten rok 200 mln budżetu.

Pojawiły się także pytania o nowy nabór dla samorządów. NFOŚiGW poinformował, że wstrzymał się z ogłoszeniem naboru w oczekiwaniu na zmiany legislacyjne w zakresie OZE. Dalsze decyzje w tym zakresie uwarunkowane będą również stanowiskiem właściwych organów w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej i zasad jej udzielania.

Spotkanie podsumował Dyrektor Biura NFOŚiGW Ryszard Ochwat, który podziękował zebranym za czynny udział w dyskusji i zapewnił o potrzebie porozumienia wszystkich stron. Oświadczył, że NFOŚiGW posiada doświadczenie w monitorowaniu przestrzegania zapisów umownych. W przypadku umowy z BOŚ S.A., jednym bankiem uczestniczącym we wdrażaniu Programu Prosument, monitorowanie przestrzegania zapisów umownych będzie wykonywane według najlepszych praktyk stosowanych w Narodowym Funduszu.

 
źródło:  http://gramwzielone.pl/trendy/15478/nfosigw-podsumowal-spotkanie-ws-programu-prosument
 

Data: 11.03.2015r.

Prezydent podpisał ustawę o OZE


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dzisiaj ustawę o odnawialnych źródłach energii. Nie potwierdziły się więc obawy, które pojawiały w ostatnich dniach na rynku OZE jakoby ustawie groziło skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 20 lutego br. Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o OZE odrzucając, wbrew rządowi i Platformie Obywatelskiej, poprawki Senatu dotyczące wsparcia dla mikroinstalacji i uchwalając ostatecznie wsparcie dla prosumentów w postaci systemu taryf gwarantowanych wpisanego do ustawy w ramach tzw. poprawki Bramory.

Tuż po przegranym głosowaniu w parlamencie Platforma Obywatelska wskazała na jej zdaniem możliwą niezgodność tzw. poprawki prosumenckiej z zasadami pomocy publicznej. Szef klubu PO Rafał Grupiński zagroził nawet skierowaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Dlatego wśród zwolenników energetyki prosumenckiej pojawiły się obawy o to, czy prezydent ustawę podpisze.

W tym tygodniu prezydencki minister Olgierd Dziekoński zapewnił jednak, że Kancelaria Prezydenta popiera rozwój energetyki prosumenckiej, czym zasygnalizował, że prezydent podpiszę ustawę wbrew obiekcjom rządu i PO.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część przepisów, m.in. dotyczących nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii uregulowanego w Rozdziale 4 ustawy, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

gramwzielone.pl

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP na temat ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Celem ustawy z dnia  20 lutego o odnawialnych źródłach energii (zwanej dalej ustawą o odnawialnych źródłach energii lub ustawą o OZE) jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyłby wyłącznie szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Przyrost liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnego źródła energii przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.

W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego,  określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeł energii.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 
źródło:  http://gramwzielone.pl/trendy/15202/prezydent-podpisal-ustawe-o-oze
 

Data: 05.03.2015r.

Prosument w BOŚ Banku: instalację może wykonać każda firma, ale pod pewnymi warunkami


W ostatnim czasie na rynku OZE pojawiły się informacje na temat wyboru firmy instalacyjnej, z którą będzie współpracować BOŚ Bank realizujący program ?Prosument?. Jak jednak poinformowali nas przedstawiciele NFOŚiGW i BOŚ Banku, instalację kwalifikującą się do dofinansowania z ?Prosumenta? będzie mogła wykonać każda firma, o ile spełni określone warunki. ? Nie ma mowy o uprzywilejowaniu żadnej z firm zainteresowanych udziałem w programie Prosument ? zapewnił w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl Piotr Lemberg, rzecznik BOŚ.

Pod koniec ubiegłego miesiąca NFOŚiGW podpisał umowę z BOŚ Bankiem, z którym będzie współpracować przy realizacji "Prosumenta". Do programu nie przystąpił finalnie żaden inny bank, tak jak miało to miejsce w przypadku realizowanego wcześniej przez NFOŚIGW programu 45-procentowych dopłat do kolektorów słonecznych, w którym kredyty na kolektory były udzielane za pośrednictwem kilku banków.

? Okazuje się, że pomimo wcześniejszych negocjacji i ustaleń Funduszu z udziałem przedstawicieli Związku Banków Polskich oraz wielu komercyjnych i spółdzielczych banków, na zaproponowane warunki współpracy zdecydował się ostatecznie tylko BOŚ. Jednym z warunków udział w realizacji programu była deklaracja banku, że dysponuje placówkami bankowymi w każdym województwie do przyjmowania i obsługi wniosków beneficjentów ? informował niedawno NFOŚiGW.

W ostatnim czasie na rynku instalatorów OZE pojawiła się informacja, zgodnie z którą BOŚ przy realizacji programu ?Prosument? miałby współpracować tylko z jedna firmą instalacyjną.

Rzecznik NFOŚiGW Witold Maziarz w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl zaprzeczył temu informując, że instalację w ramach programu "Prosument" będzie mogła wykonać każda firma, która posiada niezbędne uprawnienia. 

Witold Maziarz zaznaczył jednocześnie, że firma instalacyjna przystępująca do programu ?Prosument? musi zobowiązać się do określonych gwarancji w zakresie serwisowania montowanych urządzeń.

Warunek zobowiązania się firmy instalacyjnej do serwisu systemu objętego programem ?Prosument? wynika z doświadczeń NFOŚiGW z realizowanym wcześniej programem 45-procentowych dopłat do kolektorów słonecznych.

Jak powiedział nam rzecznik NFOŚiGW, w przypadku programu kolektorowego zdarzały się przypadki, gdy firmy instalacyjne ? mimo zobowiązań do serwisowania instalacji ? nie wywiązywały się z gwarancji dawanych swoim klientom np. likwidując swoją działalność. 

Teraz NFOŚiGW chce uniknąć takiej ewentualności, a BOŚ Bank, który będzie realizować program ?Prosument?, zobowiązał się do zabezpieczenia w umowach z firmami instalacyjnymi niezbędnych gwarancji dla przyszłych beneficjentów programu ?Prosument?.

- Bank Ochrony Środowiska, kierując się troską o wysokie bezpieczeństwo finansowe wnioskodawców, będzie przykładał szczególną wagę do możliwie najwyższej jakości nabywanych przez klientów i jednocześnie kredytowanych przez bank mikroinstalacji. Mam tu na myśli nie tylko wysoką jakość samych urządzeń, ale i warunki obsługi w ramach serwisu realizowanego już po sprzedaży i montażu instalacji ? zapewniał prezes BOŚ Mariusz Klimczak.

W rozmowie z portalem Gramwzielone.pl Piotr Lemberg, rzecznik BOŚ, potwierdził, że Bank nie wprowadzi wcześniejszej selekcji firm, które będą mogły wykonywać instalacje kwalifikujące się do dotacji z ?Prosumenta?, a zgodnie z formułą programu wnioski o dotacje będą przyjmowane nie od firm instalacyjnych, ale od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które same będą mogły wybrać firmę instalacyjną.

? Wnioski będą przyjmowały wszystkie placówki Banku. Warunki współpracy będą otwarte. Nie ma mowy o uprzywilejowaniu żadnej z firm zainteresowanych udziałem w Programie Prosument ? zapewnił portal Gramwzielone.pl rzecznik BOŚ.

Piotr Lemberg podkreślił, że ważne jest, aby firma instalacyjna miała określone certyfikaty, które zagwarantują wysoką jakość wykonania instalacji, co przełoży się na opłacalność tego rodzaju inwestycji.

? To bank ponosi ryzyko i musimy dbać o klienta ? zapewnia rzecznik BOŚ i dodaje, że obok kryteriów jakości i gwarancji niezawodności instalacji wyznaczonych przez NFOŚiGW, BOŚ Bank wprowadzi także swoje kryteria, którym mają podlegać firmy instalacyjne.

Złe wykonanie instalacji skutkujące jej awaryjnością i niższą od założonej produkcją energii obniżyłoby bowiem przychody z tego rodzaju inwestycji, co mogłoby prowadzić do problemów ze spłatą kredytu.

Kierując się troską o bezpieczeństwo finansowe wnioskodawców, Bank będzie przykładać szczególną wagę do wysokiej jakości kredytowanych mikroinstalacji. Brana pod uwagę będzie nie tylko wysoka jakość urządzeń, doświadczenie w montażu instalacji, ale i warunki obsługi w ramach serwisu realizowanego już po sprzedaży instalacji ? zapewnił nas rzecznik BOŚ. 

Póki co wiadomo, że warunkiem jest minimum 3-letnia rękojmia wykonawcy oraz określenie gwarantowanego poziomu produktywności instalacji. Oferowane urządzenia muszą natomiast posiadać minimum 5-letnią gwarancję producentów. BOŚ ma ponadto wymagać zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych, co będzie mieć znaczenie w sytuacji, gdy system nie będzie działał prawidłowo i bank będzie musiał wówczas oddać NFOŚiGW środki wraz z ustawowymi odsetkami, za co ostatecznie obciąży kredytobiorcę.

Piotr Lemberg poinformował ponadto portal Gramwzielone.pl, że kryteria, które musi spełnić firma instalacyjna, BOŚ opublikuje na swojej stronie internetowej w najbliższych tygodniach.

List Koalicji Prosumenckiej

BOŚ zaprzecza jednocześnie informacjom, zgodnie z którymi do udziału w programie ?Prosument? realizowanym za jego pośrednictwem kwalifikowałyby się tylko wybrane firmy instalacyjne. Takie informacje pojawiły się m.in. na stronie internetowej Koalicji Prosumenckiej skupiającej firmy z branż OZE.

Koalicja Prosumencka wystosowała list do BOŚ z pytaniami o zasady realizacji ?Prosumenta?, które miałyby uniemożliwić powszechny dostęp do programu firmom instalacyjnym z całej Polski.

? Dostęp do programu powinien być równy dla każdego, zarówno dla beneficjentów jak i firm wykonawczych. Większość firm ciężko pracowała by przygotować się do nowego Programu. W obecnej sytuacji wiele firm będzie musiało zwalniać pracowników, gdyż tak naprawdę monopol będzie miała jedna firma ? czytamy w oświadczeniu Koalicji Prosumenckiej.

Do listu Koalicji Prosumenckiej ustosunkował się BOŚ. Jak czytamy w oświadczeniu Banku, warunki współpracy będą otwarte, a każdy klient, który złoży wniosek o udzielenie kredytu, spełniający wymogi określone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank, będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie.

Jednocześnie Bank w odpowiedzi na zarzuty Koalicji Prosumenckiej ustosunkował się do współpracy z firmą Solartime.

? Zgodnie z przepisami Prawa Bankowego, każdy Bank ma prawo podpisać umowę o charakterze outsourcingowym. Umowa z firmą Solartime nie narusza zbiorowych interesów konsumentów, jak również nie uniemożliwia wolnego dostępu do uczestniczenia w Programie innym podmiotom. Firma Solartime nie została przez Bank w żadnym stopniu uprzywilejowana, a warunki współpracy z firmą Solartime będą takie same jak warunki współpracy z innymi przedsiębiorcami zainteresowanymi udziałem w Programie Prosument ? czytamy w oświadczeniu BOŚ.

Fundusze wystarczą tylko na kilkaset mikrointsalacji?

Rzecznik BOŚ zaznacza w rozmowie z Gramwzielone.pl, że w pierwszym etapie oferowania dotacji z ?Prosumenta? BOŚ będzie dysponować ograniczonym budżetem w wysokości 20 mln zł, który pozwoli na sfinansowanie inwestycji w około 600-700 instalacji, a liczba złożonych wniosków może być nawet kilkukrotnie wyższa.

Ponieważ do ?Prosumenta? nie zgłosił się żaden inny bank, budżet tego programu w ścieżce bankowej będzie więc ograniczony i w obliczu dużego zainteresowania programem może szybko się wyczerpać.

Aby uzyskać kolejną transzę w tej samej wysokości z NFOŚiGW, BOŚ będzie musiał wydać około 80% z pierwszej transzy środków otrzymanych od Funduszu. 

BOŚ zapewnia, że program ?Prosument? zostanie uruchomiony już po Wielkanocy.

 
źródło:  http://gramwzielone.pl/trendy/15118/prosument-w-bos-banku-instalacje-moze-wykonac-kazda-firma-ale-pod-pewnymi-warunkami
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16