AKTUALNOŚCI

Data: 07.06.2018r.

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO


4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nrRPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Termin składania wniosków: 30.05.2018  (od godziny 7:00:00) - 03.12.2018 (do godziny 12:00:00).


Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:

- en. wodna (powyżej 5 MWe),

- en. wiatru (powyżej 5 MWe),

- en. słoneczna (powyżej 2 MWe/MWth),

- en. geotermalna (powyżej 2 MWth),

- en. biogazu (powyżej 1 MWe),

- en. biomasy (powyżej 5 MWth/MWe).


W przypadku kogeneracji z OZE ? brak wsparcia dla projektów, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.


Projekty mogą być realizowane w formule grantowej. Beneficjentem projektu grantowego mogą być jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia odpowiedzialne za przygotowanie i rozliczenie projektu. Beneficjent projektu grantowego udziela grantu podmiotom publicznym albo prywatnym (np. osobom fizycznym), w formule dotacji celowej z jednoczesnym uwzględnieniem kwoty wkładu własnego zgodnie z art. 35 Ustawy wdrożeniowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

 5. Szkoły wyższe.

 6. Organizacje pozarządowe.

 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegóły: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/320


Data: 07.06.2018r.

4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT


4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

OGŁOSZENIE O KONKURSIE W RAMACH RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nrRPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej , Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Termin składania wniosków: 30.05.2018  (od godziny 7:00:00) - 10.12.2018 (do godziny 12:00:00).

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

2. Likwidacja ?niskiej emisji? poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.


Typ 1. nie ma zastosowania dla projektów realizowanych w formule grantowej oraz dla budynków jednorodzinnych (w projektach ?ekologicznych gmin?).

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Subregionu Centralnego.

Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Centralnego.

Realizacja projektu wymaga opracowania i dołączenia audytu energetycznego przedrealizacyjnego.


Brak wsparcia dla: projektów z zakresu montażu indywidualnego źródła ciepła zasilanego gazem lub biomasą o redukcji CO2 poniżej 30% (warunek dla każdego poszczególnego modernizowanego/wymienianego źródła ciepła w projekcie w ramach kosztów kwalifikowalnych, za wyjątkiem przyłączania do sieci cieplnej lub ogrzewania elektrycznego).

Brak wsparcia dla: projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększających efektywność energetyczną (obliczaną dla energii końcowej) poniżej 25% (dotyczy realizacji 1. typu projektu, efekt obliczany dla całości projektu).


Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

 5. Szkoły wyższe.

 6. Organizacje pozarządowe.

 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 2. Likwidacja ?niskiej emisji? poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.

 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Szczegóły: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/321


Data: 29.04.2018r.

Wesołych Świąt Wielkanocnych


Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim szczęścia, radości i spełnienia marzeń.

Data: 19.03.2018r.

Siemianowickie Targi Firm 2018


Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko na Siemianowickich Targach firm 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16