AKTUALNOŚCI

Data: 18.12.2015r.

Nowe zasady dopłat dla prosumentów. Taryfy gwarantowane z bilansowaniem czy bez?


Na dwa tygodnie przed wejściem w życie nowego systemu wsparcia dla prosumentów w postaci taryf gwarantowanych operatorzy energetyczni potwierdzają interpretację nowego sposobu rozliczeń, którą przedstawiło Ministerstwo Gospodarki, a która nie jest zgodna z interpretacjami przeważającymi do tej pory na rynku, w tym z opinią autorów poprawki prosumenckiej wprowadzającej do ustawy o OZE system taryf gwarantowanych.

Inwestorzy uruchamiający mikroinstalacje OZE od początku stycznia 2016 r. zostaną objęci ? zgodnie z funkcjonującą ustawą o odnawialnych źródłach energii ? nowym systemem wsparcia w zakresie zasad sprzedaży energii do sieci. W przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 kW będą mogli skorzystać z tzw. systemu taryf gwarantowanych, w ramach którego za sprzedaż energii do sieci będzie przysługiwać stała w okresie 15 lat, gwarantowana i preferencyjna taryfa.

W przypadku uruchamianych w 2016 r. instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych i wodnych o mocy do 3 kW, gwarantowana stawka sprzedaży energii do sieci wyniesie w każdym przypadku 0,75 zł/kWh. W przypadku instalacji w przedziale mocy 3 kW ? 10 kW taryfy gwarantowane będą nieco niższe, ale zostaną nimi objęte także instalacje biogazowe.

Z kolei mikroinstalacje większe, o mocy od 10 kW do 40 kW, lub instalacje do 10 kW, ale objęte wsparciem inwestycyjnym z programu Prosument lub uruchomione do końca 2015 r., od 2016 r. zostaną objęte wsparciem w ramach tzw. net-meteringu (bilansowania). Ich właściciele będą mogli sprzedawać niewykorzystane nadwyżki energii do sieci, otrzymując za nie równowartość 100 proc. średniej ceny energii w hurcie (średnia z poprzedniego kwartału).

Jednak w systemie net-meteringu sprzedaż energii ma podlegać również bilansowaniu w okresach półrocznych z energią pobraną w danym półroczu z sieci. Jeśli w ciągu danego półrocza właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej odda do sieci np. 3 MWh energii elektrycznej, a sam pobierze z sieci 2 MWh, wówczas za 1 MWh nadwyżki oddanej do sieci będzie mu przysługiwać wynagrodzenie równe 100 proc. hurtowej ceny energii. Dodatkowo będzie musiał jednak zapłacić, od 2 MWh energii pobranej z sieci i zbilansowanej z energią wprowadzoną do sieci, wszystkie opłaty z wyjątkiem opłaty za energię, a więc opłaty dystrybucyjne, handlowe itp.

Dodatkową korzyścią ? podobnie zresztą jak w systemie taryf gwarantowanych ? będą oczywiście oszczędności z niezakupionej energii z sieci, zamiast której właściciel mikroinstalacji wykorzysta na swoje potrzeby energię, którą sam wyprodukował.

Biorąc pod uwagę, że średnia cena energii na rynku hurtowym, która ma przysługiwać w systemie net-meteringu, jest znacznie niższa niż cena za sprzedaż energii w systemie taryf gwarantowanych, korzystniejszy wydaje się ten drugi system wsparcia.

Do tej pory na rynku OZE przeważała opinia, bazująca na tekście przyjętej w lutym br. przez parlament ustawy o odnawialnych źródłach energii, zgodnie z którą taryfy gwarantowane mają przysługiwać dla instalacji uruchamianych po 2015 r. za każdą ilość energii oddanej do sieci.

Tymczasem inną interpretację przedstawiło Ministerstwo Gospodarki (zanim zostało rozwiązane). Zgodnie z opinią resortu gospodarki ?taryfa gwarantowana będzie przysługiwać tylko za zbilansowane nadwyżki energii wprowadzonej do sieci?.

Taką interpretację potwierdził następnie Urząd Regulacji Energetyki. W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl rzecznik URE Agnieszka Głośniewska poinformowała, że Urząd skłania się ku interpretacji resortu gospodarki, wskazując jako podstawę art. 41 ust 14 ustawy o OZE.

Jak zatem będą rozliczani właściciele mikroinstalacji uruchamianych od początku 2016 r., którzy mogą skorzystać z systemu taryf gwarantowanych?

Jeśli operatorzy, na których spadnie obowiązek rozliczeń z prosumentami, przyjmą interpretację resortu gospodarki i URE, wówczas beneficjenci systemu taryf gwarantowanych będą otrzymywać taryfy gwarantowane, ale tylko za oddane do sieci nadwyżki ? po półrocznym zbilansowaniu z energią kupioną z sieci.

Wiele wskazuje, że właśnie z taką interpretacją systemu taryf gwarantowanych muszą się liczyć prosumenci uruchamiający swoje mikroinstalacje po 31 grudnia 2015 r. Interpretację systemu taryf gwarantowanych uwzględniającą ich półroczne bilansowanie potwierdzają bowiem operatorzy energetyczni.

Na pytanie portalu Gramwzielone.pl dotyczące interpretacji taryf gwarantowanych pod kątem połączenia tego systemu z bilansowaniem odpowiedzieli rzecznicy Enei, Energi i Taurona. Nie odpowiedziało biuro prasowe PGE.

? W naszej ocenie system wsparcia został wprowadzony po to by klient w pierwszej kolejności zaspakajał swoje potrzeby energetyczne. Łącząc to z regulacją, mówiącą o półrocznych okresach bilansowania, zaproponujemy model, w którym tylko nadwyżki będą rozliczane po takich cenach ? poinformował Sławomir Krenczyk, rzecznik prasowy Enei.

Podobną interpretację potwierdził Tauron. Rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż Elżbieta Bukowiec poinformowała Gramwzielone.pl, że ?Tauron Sprzedaż sp. z o. o. będzie rozliczała prosumentów uruchamiających swoje mikroinstalacje po 1 stycznia 2016 r. w ramach tzw. systemu taryf gwarantowanych z uwzględnieniem następujących zasad: będzie płacić prosumentom stawki wskazane w art. 41 ust 10 i ust. 15 z uwzględnieniem zapisów ust. 18 ustawy o OZE i stawki te będą płacone tylko za nadwyżki powstałe po półrocznym zbilansowaniu energii pobranej i wprowadzonej do sieci przez prosumenta?.  

Z kolei rzecznik prasowy Grupy Energa Beata Ostrowska poinformowała, że Energa obecnie czeka na oficjalne stanowisko w tej sprawie ze strony Izby Skarbowej i Celnej.

Beata Ostrowska dodaje, że Energa nie otrzymała jak dotąd oficjalnego stanowiska ministerstwa ani Urzędu Regulacji Energetyki, ?niemniej jednak z punktu widzenia spółki najrozsądniejszym wydaje się rozliczanie jedynie nadwyżki produkcji wynikającej z salda energii wprowadzonej do sieci po cenach regulowanych, a nie całego wyprodukowanego wolumenu w danym źródle?.

Rzecznik Grupy Energa dodaje, że ?ponadto ważne w tej kwestii będzie również stanowisko OREO (Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej), podmiotu odpowiedzialnego za rekompensatę kosztów zakupu energii z taryfy gwarantowanej? i informuje, że takie stanowisko powinno zostać zaprezentowane w najbliższym czasie.

 
źródło: gramwzielone.pl
 

Data: 11.12.2015r.

Program Prosument: wkrótce nabór wniosków i nowe zasady


Nowy bankowy nabór wniosków od osób zainteresowanych montażem mikroinstalacji OZE z dofinansowaniem z programu Prosument ruszy w przyszłym miesiącu. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Prosumenta po 2015 r. muszą się liczyć z nowymi zasadmi obowiązującymi zarówno w samym regulaminie programu, jak również nowymi warunkami sprzedaży energii do sieci z mikroinstalacji uruchamianych począwszy od 1 stycznia 2016 r. 

BOŚ Bank jest nadal jedynym bankiem udzielającym preferencyjnych pożyczek w ramach programu Prosument. Pierwszy nabór wniosków dla banków chcących wziąć udział w programie Prosument NFOŚiGW zorganizował na początku br. Zgłosił się do niego tylko BOŚ i to on jako jedyny bank rozpoczął w kwietniu przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych dofinansowaniem domowych instalacji OZE.

Kilka miesięcy temu NFOŚiGW przeprowadził kolejny nabór wniosków dla banków z nadzieją, że przystąpi do niego większa ilość banków. Zachęceniu kolejnych banków do udziału w Prosumencie miało służyć uatrakcyjnienie warunków programu, na jakich banki mogłyby finansować przyszłych prosumentów.

Także tym razem do naboru zgłosił się tylko BOŚ, który pozostaje nadal jedynym bankiem biorącym udział w Prosumencie. Jak na razie BOŚ nie sfinalizował jednak kolejnej umowy z NFOŚiGW. Z tego powodu przeciąga się uruchomienie nowego naboru wniosków.

Jak mówi w rozmowie z portalem Gramwzielone.pl Piotr Lemberg, rzecznik BOŚ, nowy nabór wniosków dla przyszłych beneficjentów programu Prosument powinien ruszyć w styczniu. Nie precyzuje jednak daty rozpoczęcia naboru, uzależniając ją od sfinalizowania nowej umowy z NFOŚiGW.

Jak zapewnia Piotr Lemberg, w przeprowadzonym wcześniej naborze wniosków BOŚ Bank przyjął ok. 3,5 tys. aplikacji na kwotę ok. 150 mln zł. Średnia wartość wniosków to około 44 tys. zł, a 99 proc. z nich dotyczy inwestycji w instalacje fotowoltaiczne.

Do tej pory podpisano umowy w przypadku ok. 2 tys. wniosków, których wartość to ok. 90 mln zł. BOŚ odrzucił około tysiąc ze złożonych wniosków ze względu na braki formalne, ale głównie przez brak zdolności kredytowej wnioskodawców.

Z początkiem 2016 r. nastąpią pewne zmiany w regulaminie programu Prosument, ale także w zasadach wsparcia operacyjnego, obejmującego zasady sprzedaży energii z instalacji prosumenckich. Wejdą bowiem w życie postanowienia ustawy o OZE, które wprowadzają nowe zasady sprzedaży energii z domowych mikroinstalacji OZE.

Prosumenci, którzy uruchomią swoje mikroinstalacje do końca br. ? także w ramach programu Prosument ? z początkiem przyszłego roku przejdą z systemu sprzedaży energii do sieci za 80 proc. średniej ceny hurtowej z poprzedniego kwartału na system net-meteringu zakładający sprzedaż nadwyżek energii ? po półrocznym zbilansowaniu z energią kupioną w tym czasie z sieci ? za 100 proc. ceny hurtowej energii z wcześniejszego kwartału.

Zasady programu Prosument uniemożliwiają natomiast skorzystanie po 2015 r. jednocześnie z dofinansowania inwestycyjnego w ramach tego programu oraz korzystanie ze wsparcia operacyjnego w ramach wchodzącego z początkiem 2016 r. systemu taryf gwarantowanych, z którego będą mogli skorzystać właściciele nowych mikroinstalacji OZE o mocy do 10 kW.

System taryf gwarantowanych oferuje preferencyjne stawki za sprzedaż energii do sieci ? wynoszące na stałym, obowiązującym przez 15 lat poziomie ? odpowiednio 0,75 zł/kWh dla instalacji o mocy do 3 kW oraz 0,65 zł/kWh dla instalacji o mocy w przedziale 3-10 kW.  

Skorzystanie z tego systemu wyklucza jednak jednoczesne objęcie wsparciem inwestycyjnym w ramach programu Prosument. Inwestorzy zainteresowani skorzystaniem z Prosumenta mogą jedynie sprzedawać energię na warunkach net-meteringu. 

Dla inwestorów, którzy chcą uruchamiać swoje instalacje po 31 grudnia 2015 r. i korzystać ze sprzedaży energii na warunkach taryf gwarantowanych, pojawiają się pierwsze oferty banków proponujących korzystne finansowanie, ale na warunkach rynkowych. BOŚ proponuje w tym wypadku pożyczki w ramach oferty EKOkredyt BOŚ, której plusem jest rozłożenie spłaty kredytu na okres 15 lat, dzięki czemu kredytobiorca zyskuje możliwość spłaty relatywnie niższych miesięcznych rat.

 
źródło: gramwzielone.pl
 

Data: 16.10.2015r.

Ceny referencyjne dla aukcji OZE na 2016 r.


Ministerstwo Gospodarki przygotowało rozporządzenie ws. cen referencyjnych dla inwestycji w odnawialne źródła energii, które będą zgłaszane do pierwszej, przyszłorocznej aukcji.

Zgodnie z przyjętą w maju br. ustawą o OZE, wszystkie nowe projekty zakładające budowę odnawialnych źródeł energii, których właściciele będą chcieli skorzystać z obowiązującego po 2015 r. systemu wsparcia, należy zgłosić do aukcji.

W aukcji, w koszykach aukcyjnych dla instalacji OZE o mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, wsparcie otrzymają inwestorzy, którzy w przypadku zgłoszonych projektów zebrali pozwolenia niezbędne do uruchomienia produkcji energii ? co ma potwierdzać Urząd Regulacji Energetyki ? oraz zaoferowali najniższe ceny za sprzedaż energii.

Właściciele projektów, które zostaną objęte wsparciem na podstawie aukcji, otrzymają 15-letnią gwarancję sprzedaży energii po zaoferowanej w aukcji cenie, która będzie co roku zwiększana o wskaźnik inflacji.

Zgodnie z założeniami systemu aukcyjnego, zaoferowane w aukcji ceny za sprzedaż energii nie mogą być wyższe niż wskazane przez rząd maksymalne ceny ? tzw. ceny referencyjne. Dodatkowo poziom cen referencyjnych będzie determinować maksymalne wsparcie na poziomie inwestycyjnym ? np. w postaci dotacji ? które będzie mógł otrzymać inwestor oprócz przyznanego w aukcji wsparcia na poziomie operacyjnym.

Zgodnie z ustawą o OZE w przypadku aukcji dla nowych projektów minister gospodarki ma brać pod uwagę przy ustalaniu ceny referencyjnej m.in.: parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji, nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną czy koszty operacyjne oraz dodatkowe nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym instalacja podlega mechanizmom i instrumentom wsparcia.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło właśnie projekt rozporządzenia wskazującego ceny referencyjne, które będą obowiązywać w 2016 r.

Ceny refefencyjne dla nowych projektów OZE

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ceny referencyjne dla nowych inwestycji w odnawialne źródła energii wyniosą dla poszczególnych technologii:

1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW ? 450 zł/MWh

2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW ? 435 zł/MWh

3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów ? 210 zł/MWh

4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków ? 400 zł/MWh

5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 ? 340 zł/MWh

6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe ? 415 zł/MWh

7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji ? 435 zł/MWh

8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji ? 420 zł/MWh

9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów ? 385 zł/MWh

10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów ? 475 zł/MWh

11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW ? 415 zł/MWh

12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW ? 385 zł/MWh

13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW ? 445 zł/MWh

14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW ? 480 zł/MWh

15) geotermia ? 455 zł/MWh

16) fotowoltaika o mocy do 1 MW ? 465 zł/MWh

17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW ? 445 zł/MWh

18) morskie elektrownie wiatrowe ? 470 zł/MWh

Ministerstwo Gospodarki proponuje w projekcie rozporządzenia identyczne ceny referencyjne dla instalacji OZE zmodernizowanych po 1 stycznia 2016 r. 

W przedstawionych kalkulacjach cen referencyjnych zwracają uwagę relatywnie niskie wartości przyjęte dla instalacji w grupie do 1 MW.

W połowie kwietnia br. opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. W rozporządzeniu dotyczącym koszyka aukcyjnego dla projektów o mocy do 1 MW przyjęto, że średnia cena energii dla zwycięskich projektów w tej grupie wyniesie 470,01 zł/MWh.

Tymczasem zaproponowane właśnie ceny referencyjne dla poszczególnych technologii w grupie do 1 MW są niższe od tej wartości.

Z kolei w przypadku koszyka powyżej 1 MW resort gospodarki przyjmował wcześniej średnią cenę energii sprzedawanej w aukcjach na poziomie 380,98 zł/MWh. Ta prognoza średniej ceny została przyjęta biorąc pod uwagę średnią wartość praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia w 2014 r. (199,43 zł/MWh) oraz wartość średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2013 (181,55 zł/MWh).

Ceny referencyjne dla istniejących instalacji OZE

Ustawa o OZE daje prawo przejścia na system aukcyjny właścicielom instalacji OZE uruchomionych przed 2016 r., którzy do tego czasu korzystali ze wsparcia w postaci zielonych certyfikatów.

W projekcie rozporządzenia nie znajdziemy jednak ceny referencyjnej dla tej grupy projektów, gdyż jej ustalenie zależy od średniej ceny energii na rynku hurtowym, którą dopiero ma podać URE.

Resort gospodarki zaznacza w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, że wskazanie ceny referencyjnej dla zgłaszanych do aukcji projektów, które zrealizowano przed 2016 r., będzie możliwe w momencie ogłoszenia przez URE średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, co ma nastąpić do 30 września br.

W przypadku aukcji dla istniejących instalacji ustawa o OZE ma bowiem określać cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.

Wartość 239,83 zł/MWh została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie średniej wartości transakcji na rynku zielonych certyfikatów (indeks PM OZE A) na Towarowej Giełdzie Energii w latach 2011-2013. 

Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych dla OZE na 2016 r. jest dostępny pod tym linkiem. 

źródło: gramwzielone.pl


Data: 21.09.2015r.

Sokół - nowy program NFOŚiGW


NFOŚiGW przedstawił założenia nowego programu o nazwie Sokół zakładającego wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Z programu Sokół, którego wyłącznym beneficjentem mogą być przedsiębiorcy, będzie można uzyskać preferencyjne finansowanie m.in. na wdrożenie innowacyjnych technologii służących do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej.

Jak podaje Fundusz, do dofinansowania w programie Sokół będzie można zakwalifikować przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii, która służy poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejsza negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacnia odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisującej się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

  • 7.Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
  • 11.Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku),
  • 12.Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

NFOŚiGW zastrzega, że dofinansowywane przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Budżet programu Sokół ma wynieść aż do 1 mld zł. Finansowanie będzie udzielane w formie pożyczki w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota pożyczki to 0,5 mln zł, a maksymalna ? do 90 mln zł.

Pożyczka będzie przyznawana w jednej z dwóch form. Pierwsza zakłada oprocentowanie na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej), a druga forma to preferencyjna pożyczka oprocentowana na podstawie WIBOR 3M, ale nie mniej niż 2% w skali roku.

Projekt programu Sokół jest dostępny pod tym linkiem. 

źródło: gramwzielone.pl


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16